Dziękujemy!

Zakończyliśmy ofertę publiczną Akcji Serii A Bitfold AG.

Przydział Akcji serii A Bitfold AG nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na akcje, tj. do dnia 14 lutego 2024 r.

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Serii A Bitfold AG zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony https://www.bitfold.com/pl/relacje-inwestorskie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Bitfold AG dokona wpisu Inwestora do Księgi Akcjonariuszy Spółki, a następnie przekaże Inwestorowi certyfikat posiadania akcji Bitfold AG przesyłając go listem poleconym na adres wskazany w formularzu zapisu na akcje jako adres do korespondencji w terminie 30 dni od dokonania przez organ rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Handlowego Kantonu Zug w Szwajcarii.

Jeżeli złożyłeś zapis na akcje, ale nie przekazałeś(-aś) Spółce kopii dokumentu tożsamości, który podałeś (-aś) w formularzu zapisu, skontaktuj się z nami pod adresem support.emisja@bitfold.com.

Przypominamy, że termin na przesłanie kopii dokumentu tożsamości upływa z końcem dnia 5 lutego 2024 r.

Wejdź na stronę Relacji Inwestorskich Bitfold AG